ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ)ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής Υποτρόφων για καταγόμενους από τη Δημοτική ενότητα του Δήμου Έδεσσας του κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακόπουλου στην από 20/07/2020 συνεδρίασή της αποφάσισε:

α) τη χορήγηση υποτροφίας  στους υποψήφιους με αριθμό  πρωτοκόλλου αίτησης:

1. 884/15-04-2020

2. 919/11-05-2020

3. 754/09-03-2020

4. 753/09-03-2020

5. 918/11-05-2020

6. 764/11-03-2020

7. 883/15-04-2020

διότι πληρούν όλα τα κριτήρια χορήγησής της, όπως αυτά ορίζονται στην από  13/12/2019 προκήρυξη υποτροφιών  του κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακόπουλου 

β) τη μη χορήγηση της υποτροφίας στους υποψήφιους με αριθμό αίτησης:

1. 882/15-04-2020

2. 745/04-03-2020

3. 904/30-04-2020

4. 892/22-04-2020

διότι το οικογενειακό εισόδημα υπερβαίνει το πρώτο κλιμάκιο του φορολογητέου εισοδήματος της κλίμακας μισθωτών-συνταξιούχων, που σήμερα είναι 20.000,00€ (άρθρο 112 παρ. 1 του Ν. 4387/2016), όπως αυτό (πρώτο κλιμάκιο) προσδιορίζεται κάθε φορά με τους εκάστοτε ισχύοντες φορολογικούς νόμους και 

γ) τη μη χορήγηση της υποτροφίας στους υποψήφιους με αριθμό αίτησης:

1. 891/22-04-2020

2. 832/26-03-2020

διότι δεν έχουν καταγωγή από τη Δημοτική Ενότητα του Δήμου Έδεσσας.

Το παραπάνω πρακτικό αρχικά θα διαβιβαστεί  στο Πρυτανικό Συμβούλιο  του Α.Π.Θ. και στη συνέχεια θα διαβιβαστεί στην Α.Δ.Μ-Θ προκειμένου να προβεί  σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας.

Αποτελέσματα υποτροφίας: