ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ) ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 355/30-05-2018 Πρακτικό επιλογής υποτρόφων ακαδ. έτους 2017-2018 του υπέρ του Α.Π.Θ. κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακόπουλου που αφορά πρωτοετείς φοιτητές καταγόμενους από την Έδεσσα σας ενημερώνουμε ότι: 

Η Τριμελής Επιτροπή επιλογής επιλογής υποτρόφων αποφάσισε να δοθεί η υποτροφία και στους έξι υποψηφίους που κατέθεσαν αίτηση και προσκόμισαν όλα τα δικαιολογητικά διότι πληρούν την προϋπόθεση του εισοδήματος, της καταγωγής από την πόλη της Έδεσσας και της αποφοίτησής τους από Λύκειο της Έδεσσας.

Το παραπάνω πρακτικό αρχικά θα διαβιβαστεί στη Σύγκλητο του Α.Π.Θ. και στη συνέχεια να διαβιβαστεί στην Α.Δ.Μ-Θ προκειμένου να προβεί  σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας.