Πρακτικό Ειδικής Τριμελούς Επιτροπής για τη χορήγηση χρηματικού βραβείου κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα

Η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής δικαιούχου για τη χορήγηση χρηματικού βραβείου του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα με το από 17/04/2024 Πρακτικό αποφάσισε ότι καμία από τις δύο υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν για τη χορήγηση χρηματικού βραβείου του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα δεν πληροί όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται. Συγκεκριμένα στις μελέτες των δύο υποψηφίων  παρόλο που αναφέρονται και περιγράφονται προτάσεις που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην προσπάθεια ανάπτυξης και αξιοποίησης του πλούτου της Μακεδονίας, καμία από αυτές δεν χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία και δεν βασίζεται σε πρόσφατες έρευνες και αντιστοίχως δεν αναφέρονται σε σύγχρονη βιβλιογραφία. Αντιθέτως οι προτάσεις των υποψηφίων βασίζονται κυρίως σε κείμενα που βρίσκονται αναρτημένα στο διαδίκτυο.

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34.