ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΔΩΡΕΑΣ “ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ – ΤΣΕΡΝΟΥ”

Στην από 11-04-2022 συνεδρίασή της, τα μέλη της Επιτροπής αξιολόγησης των δικαιούχων των οικονομικών ενισχύσεων της δωρήτριας Εταιρείας Κυριάκος Ιωάννη Τσέρνος «στη μνήμη της αειμνήστου Μαρίας Καζαμία – Τσέρνου»- αφού έλαβε υπόψη της:
1. Την από 19.07.2018 επιστολή της δωρήτριας Εταιρείας Κυριάκος Ιωάννη Τσέρνος «στη μνήμη της αειμνήστου Μαρίας Καζαμία – Τσέρνου».
2) Την από 13-01-2022 ανακοίνωση χορήγησης δύο (2) οικονομικών ενισχύσεων.
3) Την αίτηση και τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν από τον μοναδικό υποψήφιο.

αποφάσισε να προτείνει ως δικαιούχο τον μοναδικό υποψήφιο με αριθμό αίτησης 15452/24-03-2021, διότι διαθέτει όλες τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που προβλέπονται από τους όρους της από 19.07.2018 επιστολή της δωρήτριας Εταιρείας Κυριάκος Ιωάννη Τσέρνος «στη μνήμη της αειμνήστου Μαρίας Καζαμία – Τσέρνου».
Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34