ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΕΤΡΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΙΣΗ

Η Τετραμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων και επιλογής υποψηφίου για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ύψους 3.000Ε σε προπτυχιακό φοιτητή/τρια από τα έσοδα της Δωρεάς Σοφίας Δερμιση "στη μνήμη των Ομότιμων Καθηγητών Βασιλείου και Νικούλας – Πηνελόπης Δερμίση"

Αποφάσισε  

να δοθεί η οικονομική ενίσχυση στην υποψήφια με αριθμό αίτησης 235/30-10-2020 διότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις χορήγησής της (την καταγωγή από τα Τρίκαλα, τον αριθμό μαθημάτων ανά έτος, ικανοποιητικό μέσο όρο βαθμολογίας 7,33 και χαμηλό οικογενειακό εισόδημα).

Η υποψήφια με αριθμό αίτησης 232/29-10-2020 αποκλείεται διότι δεν πληροί την προϋπόθεση της καταγωγής από την Θεσσαλία.

Ο υποψήφιος με αριθμό αίτησης 216/23-10-2020 υστερεί έναντι της υποψήφιας με αριθμό αίτησης 235/30-10-2020 ως προς το κριτήριο του τόπου καταγωγής (Καρδίτσα έναντι Τρικάλων) και ως προς το κριτήριο του βαθμού (6,71 έναντι 7,33), ενώ και οι δύο έχουν παραπλήσιο χαμηλό εισόδημα.

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των όρων της συστατικής πράξης και της ανακοίνωσης χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης.