Πρακτικό επιλογής αποφοίτων της Ειδικής Τριμελής Επιτροπής Απονομής Βραβείων από τα έσοδα της Δωρεάς στη μνήμη του Ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος Οδοντιατρικής του Α.Π.Θ. Χανανιά Αζαριά

Η Ειδική Τριμελής Επιτροπή Απονομής Βραβείων με το από 21-12-2021 πρακτικό επιλογής αποφοίτων ενέκρινε τη χορήγηση των δύο (2) χρηματικών βραβείων  ύψους 5.000,00€ το καθένα,  από τα έσοδα της Δωρεάς στην μνήμη του ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος Οδοντιατρικής  του Α.Π.Θ.  Χανανιά Αζαριά υπέρ των υποψηφίων με αριθμό αίτησης 31142/06-12-2021 και 31139/06-12-2021, απόφοιτες του Τμήματος Οδοντιατρικής διότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις χορήγησής τους.

Η παραπάνω απόφαση στην Α.Δ.Μ-Θ προκειμένου να προβεί  σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της ανακοίνωσης χορήγησης χρηματικών βραβείων.