Πρακτικό Επιλογής της Τριμελούς Επιτροπής υποτρόφων υπέρ του Α.Π.Θ καταγόμενων από τη Δημοτική κοινότητα Έδεσσας της Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακόπουλου

Η Τριμελής Επιτροπή υποτρόφων υπέρ του Α.Π.Θ. κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακόπουλου στην από 03-06-2021 συνεδρίασή της αποφάσισε:

Α. την επιλογή ως υποτρόφων των υποψηφίων με αριθμό αίτησης:

1. 12829/16-03-2021

2. 12816/16-03-2021

3. 17334/31-03-2021

διότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας και 

Β. την μη επιλογή ως υποτρόφου του υποψήφιου με αριθμό αίτησης 17297/31-03-2021 διότι δεν έχει καταγωγή από τη Δημοτική Ενότητα Έδεσσας και ειδικότερα από τη Δημοτική Κοινότητα Έδεσσας.

To παραπάνω πρακτικό θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34.