Πρακτικό επιλογής υποτρόφων από τα έσοδα του κληροδοτήματος Δημ. Τσιακμακόπουλου για το ακαδ έτος 2021-2022 (Έδεσσα)

Στην από 28/02/2022  συνεδρίασή της, η Τριμελής Ειδική Επιτροπή επιλογής υποτρόφων κληροδοτήματος Δημ. Τσιακμακόπουλου,  αφού έλαβε υπόψη της:

  1. Τους όρους της υπ’ αριθμ. 4343/1964 δημόσιας διαθήκης του Δημητρίου Τσιακμακόπουλου.
  2. Την υπ’ αριθμ. 6766/2013 απόφαση του 2ου Τμήματος του Εφετείου Αθηνών.
  3. Την από από 10/09/2021 προκήρυξη των υποτροφιών.
  4. Τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν από τέσσερις πρωτοετείς φοιτητές του Α.Π.Θ.

αποφάσισε:  

Α) την επιλογή ως δικαιούχων της υποτροφίας του κληροδοτήματος Δημ. Τσιακμακόπουλου τους υποψήφιους με αριθμό αίτησης 25148/15-11-2021 και 32736/10-12-2021 επειδή πληρούν όλες τις προϋποθέσεις χορήγησης της.

Β) την απόρριψη των υποψηφιοτήτων με αριθμό αίτησης 29636/30-11-2021 και 32757/10-12-2021, επειδή το οικογενειακό τους εισόδημα υπερβαίνει το πρώτο κλιμάκιο του φορολογητέου εισοδήματος της κλίμακας μισθωτών-συνταξιούχων, που σήμερα είναι 10.000,00€ [άρθρο 15 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 4646/2019], όπως αυτό (πρώτο κλιμάκιο) προσδιορίζεται κάθε φορά με τους εκάστοτε ισχύοντες φορολογικούς νόμους.

Το υπογεγραμμένο πρακτικό από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας, τον Δήμαρχο Έδεσσας και την Δ/ντρια του 2ου ΓΕΛ Έδεσσας  θα διαβιβαστεί στην Α.Δ.Μ-Θ προκειμένου να προβεί  σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας.

Αποτελέσματα υποτροφίας:
Συνημμένο