Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Δωρεάς Εταιρείας Κυριάκος Ιωάννη Τσέρνος “στη μνήμη της αειμνήστου Μαρίας Καζαμία – Τσέρνου (ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ)

Η Πενταμελής Επιτροπή αξιολόγησης των δικαιούχων των οικονομικών ενισχύσεων  -σύμφωνα με την από 19-07-2018 επιστολή της  δωρήτριας Εταιρείας Κυριάκος Ιωάννη Τσέρνος «στη μνήμη της αειμνήστου Μαρίας Καζαμία – Τσέρνου» στην από 23-05-2024 συνεδρίασή της αποφάσισε ότι παρότι στη μοναδική αίτηση υποψηφιότητας  με αριθμό 51066/12-03-2024 δεν πληρούνται τα κριτήρια που έχουν τεθεί για τη λήψη της Δωρεάς λόγω αριστείας, ελλείψει άλλων υποψηφιοτήτων, να γίνει δεκτή κατά παρέκκλιση για το έτος 2024.

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34.