Πρακτικό Επιτροπής Επιλογής υποψηφίου για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε πτυχιούχο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών σε βάρος της Δωρεάς “Σοφίας Δερμίση”

Η Τετραμελής Επιτροπή Αξιολόγησης υποψηφιοτήτων και Επιλογής υποψηφίου για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ύψους 1.500,00€ σε βάρος της Δωρεάς Σοφίας Δερμίση «στη μνήμη των Ομότιμων Καθηγητών Βασιλείου και Νικούλας- Πηνελόπης Δερμίση» αποφάσισε να δοθεί η οικονομική ενίσχυση στην υποψήφια με αριθμό αίτησης 4039/13-10-2021, διότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις χορήγησής της. 
Η παραπάνω απόφαση στην Α.Δ.Μ-Θ προκειμένου να προβεί  σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της ανακοίνωσης χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης.