Πρακτικό της Ειδικής Τριμελούς Επιτροπής δικαιούχου για τη χορήγηση χρηματικού βραβείου Κων/νου Κατσέα

Στην από 11-04-2022  συνεδρίασή της, η Ειδική Τριμελής Ειδική Επιτροπή επιλογής δικαιούχου για τη χορήγηση χρηματικού βραβείου από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα αφού έλαβε υπόψη της:

1.Την με αρ. Πρωτ. 52266/02-03-2022 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Π.Θ. περί ορισμού Επιτροπής Επιλογής δικαιούχου.

  1. Την με αριθμό 6629/1960 δημόσια διαθήκη του Κων/νου Κατσέα.
  2. Την από 13-11-2020 ανακοίνωση χορήγησης χρηματικού βραβείου.
  3. Τη δημοσίευση της περίληψης της ανακοίνωσης του χρηματικού βραβείου στην εφημερίδα ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ.
  4. Τις αιτήσεις με αριθμό 4499/14-09-2021 και 45863/07-02-2022 και τις μελέτες των υποψηφίων.

 

αποφάσισε ομόφωνα τη χορήγηση του βραβείου στην υποψήφια με αριθμό αίτησης 4499/14-09-2021, επειδή έκρινε ότι η εργασία της καλύπτει τις απαιτήσεις ποιότητας για τη χορήγηση του βραβείου και υπερτερεί  της εργασίας του υποψήφιου με αριθμό αίτησης  45863/07-02-2022.