Πρακτικό της Επιτροπής για την επιλογή υποτρόφου από τα έσοδα της Δωρεάς Έλλης Σίμου στη “μνήμη του Γεωργίου Σίμου Πετρή”

Στην από 16/05/2022 συνεδρίασή της, η Επιτροπή επιλογής δικαιούχου για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας εξωτερικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σε πτυχιούχο της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο Παρίσι (Γαλλία) στον κλάδο της Ιστορίας της Σύγχρονης Τέχνης από τα έσοδα της Δωρεάς στη μνήμη «Γεωργίου Σίμου Πετρή» αποφάσισε ομόφωνα τη χορήγηση της υποτροφίας στoν υποψήφιo με αριθμό αίτησης 62299/13-04-2022 διότι πληροί όλες προϋποθέσεις χορήγησή της.
Το παραπάνω πρακτικό θα διαβιβαστεί στην Α.Δ.Μ-Θ προκειμένου να προβεί σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας.