ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Δ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Στην από 30/05/2019 συνεδρίασή της, η Τριμελής Ειδική Επιτροπή επιλογής υποτρόφων αποφάσισε να προτείνει ως δικαιούχους της υποτροφίας του κληροδοτήματος Δημ. Τσιακμακοπούλου τις υποψηφιότητες:

1) αριθμός αίτησης  656/27-02-2019

2) αριθμός αίτησης  637/25-02-2019

3) αριθμός αίτησης  729/13-03-2019

4) αριθμός αίτησης  677/05-03-2019

5) αριθμός αίτησης  659/28-02-2019

6) αριθμός αίτησης  681/05-03-2019

7) αριθμός αίτησης  603/14-02-2019

8) αριθμός αίτησης  665/04-03-2019

9) αριθμός αίτησης  655/27-02-2019

διότι πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησής της (πρωτοετείς φοιτητές του Α.Π.Θ. καταγωγή από την Έδεσσα, έχουν αποφοιτήσει από Λύκειο της Έδεσσας, έχουν εισαχθεί κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων σε Τμήμα του Α.Π.Θ. το ακαδημαϊκό έτος 2018 -2019  και διαθέτουν ετήσια οικογενειακά εισοδήματα που δεν υπερβαίνουν το πρώτο κλιμάκιο του φορολογητέου εισοδήματος της κλίμακας μισθωτών-συνταξιούχων, που σήμερα είναι 20.000,00€.

Η υποψηφιότητα με αριθμό αίτησης 680/05-03-2019 απορρίπτεται διότι εισήχθη σε Τμήμα του του Α.Π.Θ. το ακαδημαϊκό έτος 2018 -2019  κατόπιν μετεγγραφής.

Το παραπάνω πρακτικό αρχικά θα διαβιβαστεί στη Σύγκλητο του Α.Π.Θ. και στη συνέχεια θα διαβιβαστεί στην Α.Δ.Μ-Θ προκειμένου να προβεί  σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας.