Πρόταση για την έγκριση δέκα (10) προπτυχιακών φοιτητών ως υποτρόφων από τα έσοδα του κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση του αριθμ. πρωτ. 36444/15-06-2021 ενέκρινε:

α) ως δικαιούχους τους υποψήφιους με αριθμό αίτησης:

1

17966/2-4-2021

2

17803/2-4-2021

3

17962/2-4-2021

4

17807/2-4-2021

5

17339/31-3-2021

6

12841/16-3-2021

7

18078/2-4-2021

8

17309/31-3-2021

9

17971/2-4-2021

10

17739/2-4-2021

 

διότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας δηλαδή της οικονομικής αδυναμίας (διαθέτουν χαμηλά οικογενειακά εισοδήματα έναντι των άλλων συνυποψήφιων τους, μηδενική ή μικρή συνολική αξία ακίνητης περιουσίας) και της βαθμολογίας (έχουν μέσο όρο βαθμολογίας κατά το προηγούμενο έτος ή τα προηγούμενα έτη των σπουδών τους από 7,50 και πάνω με άριστα το βαθμό (10) δέκα) προϋπόθεση που απορρέει από την απόφαση αριθμός 4324/2004 του Εφετείου Αθηνών.

 

β) ως μη δικαιούχους τους υποψήφιους με αριθμό  αίτησης:

1

17341/31-3-2021

2

17956/2-4-2021

3

17746/2-4-2021

4

17306/31-3-2021

5

17797/2-4-2021

6

17304/ 31-3-2021

7

17320/31-3-2021

8

17972/2-4-2021

9

17291/31-3-2021

10

18112/2-4-2021

11

16318/29-3-2021

12

17742/2-4-2021

13

16315/29-3-2021

14

17754/2-4-2021

15

17741/2-4-2021

16

15142/23-3-2021

17

15124/23-3-2021

διότι δεν πληρούν την προϋπόθεση της οικονομικής αδυναμίας (διαθέτουν υψηλότερα οικογενειακά εισοδήματα έναντι των άλλων συνυποψήφιων τους και μεγάλη συνολική αξία ακίνητης περιουσίας).

 

γ) ως μη δικαιούχους τους υποψηφίους με αριθμό αίτησης:

1

16305/29-3-2021

2

12836/16-3-2021

3

17798/2-4-2021

4

17964/2-4-2021

διότι δεν πληρούν την προϋπόθεση της επιτυχίας σε όλα μαθήματα των προηγούμενων ετών των  σπουδών τους με μέσο όρο βαθμολογίας κατά το προηγούμενο έτος ή τα προηγούμενα έτη  των σπουδών τους από  7,50 και πάνω με άριστα το βαθμό δέκα (10).

 

δ) ως μη δικαιούχους τους υποψηφίους με αριθμό αίτησης:

1

18110/2-4-2021   

2

17744/2-4-2021

3

17331/31-3-2021

διότι οι υποψήφιοι βρίσκονται στο 1ο έτος σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και δεν μπορούν να αξιολογηθούν σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών του τμήματος φοίτησής του ως προς την επιτυχία των μαθημάτων και το μέσο όρο βαθμολογίας κατά το προηγούμενο έτος ή τα προηγούμενα έτη  των σπουδών τους από  7,50 και πάνω με άριστα το βαθμό δέκα (10). Η υποτροφία χορηγείται από το 2ο  έτος και πάνω.

ε) ως μη δικαιούχο τον υποψήφιο με αριθμό αίτησης 18082/2-4-2021 διότι ο υποψήφιος βρίσκεται ήδη στο 5ο έτος και θα έχει ολοκληρώσει τις βασικές  σπουδές στο τμήμα φοίτησής του, τον Ιούνιο του  2021 (έναρξη υποτροφίας Σεπτέμβριος 2021). 

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34.

Αποτελέσματα υποτροφίας: