Πρόταση για την έγκριση δύο (2) σπουδαστών ΕΠΑ.Λ ως υποτρόφων από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση του αριθμ. πρωτ. 36434/15-06-2021 ενέκρινε:

α) ως δικαιούχο τον υποψήφιο με αριθμό αίτησης 12818/16-03-2021 διότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας  και συγκεκριμένα της φοίτησης σε ΕΠΑΛ της Μακεδονίας με ειδίκευση στο τεχνολογικό τομέα Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος ως Τεχνικός Τροφίμων με μέσο όρο βαθμολογίας 18,2, της οικονομικής αδυναμίας: διαθέτει χαμηλά οικογενειακά εισοδήματα  έναντι των άλλων συνυποψήφιων του και μηδενική συνολική αξία ακίνητης περιουσίας, στέρηση λόγω θανάτου του ενός εκ των γονέων του και διακρίνεται για το ήθος και την επίδοση στις σπουδές του (συστατικές επιστολές).

β) ως μη δικαιούχους τους υποψήφιους με αριθμό  αίτησης:

1. 18077/02-04-2021: διότι δεν πληροί την προϋπόθεση  ειδίκευσης σε κάποια τέχνη (τεχνολογικό τομέα  ΕΠΑΛ).

2. 18080/02-04-2021: διότι δεν πληροί την προϋπόθεση: α) στέρηση λόγω θανάτου του ενός τουλάχιστον εκ των γονέων του και β) της ειδίκευσης σε κάποια τέχνη (τεχνολογικό τομέα  ΕΠΑΛ).

3. 17961/02-04-2021: διότι δεν πληροί την προϋπόθεση  ειδίκευσης σε κάποια τέχνη (τεχνολογικό τομέα  ΕΠΑΛ).

4. 17315/31-03-2021: διότι δεν πληροί την προϋπόθεση: α) στέρηση λόγω θανάτου του ενός τουλάχιστον εκ των γονέων του και β) της ειδίκευσης σε κάποια τέχνη (τεχνολογικό τομέα  ΕΠΑΛ).

5. 15152/23-03-2021: διότι δεν πληροί την προϋπόθεση  ειδίκευσης σε κάποια τέχνη (τεχνολογικό τομέα  ΕΠΑΛ).

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34.