Πρόταση για την έγκριση τριών (3) μαθητών Γυμνασίου ως υποτρόφων από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση του αριθμ. πρωτ. 36454/15-06-2021 ενέκρινε:

α) ως δικαιούχους τους υποψήφιους με αριθμό αίτησης:

1. 17312/31-03-2021

2. 15407/24-03-2021

3. 16320/29-03-2021

διότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας  και συγκεκριμένα της φοίτησης στην Α΄,  Β΄ τάξη Γυμνασίου, της οικονομικής αδυναμίας: διαθέτουν χαμηλά οικογενειακά εισοδήματα και χαμηλή συνολική αξία ακίνητης περιουσίας έναντι των συνυποψηφίων τους, της καταγωγής από το Κιλκίς, της διάκρισης για το ήθος τους και της επίδοσης στις σπουδές τους και

β) ως μη δικαιούχους τους υποψήφιους με αριθμό  αίτησης: 

1. 12862/16-03-2021: διότι δεν πληροί την προϋπόθεση της καταγωγής από τις παραμεθόριες περιοχές του Ν. Κιλκίς και κατά προτίμηση από τη Γευγελή.

2. 17308/31-03-2021: διότι δεν πληροί την προϋπόθεση της καταγωγής από τις παραμεθόριες περιοχές του Ν. Κιλκίς και κατά προτίμηση από τη Γευγελή.

3. 17970/02-04-2021; διότι κατέθεσε ελλιπή δικαιολογητικά

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34.