ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΊΑΣ ΤΗΣ Κ. ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΑΝΤΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ Δ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 30810π.ε./21-9-2015 ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΊΑΣ ΤΗΣ Κ. ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΑΝΤΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ Δ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.