ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΤΖΙΒΟΓΛΟΥ

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 25687/26-09-2019 αποφάσισε να μη δοθεί η οικονομική ενίσχυση από τα έσοδα του κληροδοτήματος Τηλέμαχου Τζιβόγλου για το έτος 2019 διότι και οι δύο υποψήφιοι δεν πληρούν την προϋπόθεση της ΕΝΔΕΙΑΣ σύμφωνα με την  από 27-11-2018 ανακοίνωση χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης. 

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των όρων της συστατικής πράξης και της προκήρυξης χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης.