ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑΑ

Σύμφωνα με το έγγραφο αριθμ. πρωτ  78780/18-11-2016 της Αρμόδιας Αρχής (Α.Δ.Μ.Θ), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας, σε.προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Σχολών δικαιούχοι των τριών υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα, είναι οι:

1. Χαρατσίδου Ελίνα του Χριστόφορου

2. Βίσκος Αναστάσιος του Ευαγγέλου

3. Βουλανάς Δημήτριος του Αντωνίου

οι οποίοι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης χορήγησης της υποτροφίας.

Αποτελέσματα υποτροφίας: