Το από 11/6/2021 Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Υποτρόφου κληροδοτήματος Ιωάννη Ιμβριώτη

Η Επιτροπή Επιλογής Υποτρόφου κληροδοτήματος Ιωάννη Ιμβριώτη στην από 11-06-2021 συνεδρίασή της αποφάσισε να προτείνει ως υπότροφο του κληροδοτήματος Ιωάννη Ιμβριώτη, τον μοναδικό υποψήφιο με αριθμό αίτησης 17293/31-03-2021, διότι διαθέτει όλες τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις  που προβλέπονται από τους όρους χορήγησης της υποτροφίας, δηλαδή φοιτά στο 2ο έτος σπουδών, έχει πετύχει σε δώδεκα (12) μαθήματα κατά τα δύο (2) πρώτα εξάμηνα με μέσο όρο βαθμολογίας 7,46 και είναι οικονομικά αδύναμος έχοντας χαμηλό οικογενειακό εισόδημα και μηδενική συνολική αξία ακίνητης περιουσίας.

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34.