ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΑΔ ΈΤΟΥΣ 2018-2019

Στην από 29/10/2019 συνεδρίασή της, η Τριμελής Ειδική Επιτροπή επιλογής υποτρόφων τροποποίησε το από 30/05/2019  πρακτικό και αποφάσισε:  

Α) ως δικαιούχους της υποτροφίας του κληροδοτήματος Δημ. Τσιακμακόπουλου τις υποψηφιότητες:

1) αριθμός αίτησης  656/27-02-2019

2) αριθμός αίτησης  637/25-02-2019

3) αριθμός αίτησης  729/13-03-2019

4) αριθμός αίτησης  677/05-03-2019

5) αριθμός αίτησης  659/28-02-2019

6) αριθμός αίτησης  603/14-02-2019

7) αριθμός αίτησης  655/27-02-2019

Β) να κάνει  δεκτή την αίτηση – ένσταση της υποψηφιότητας με αριθμό αίτησης 665/04-03-2019

Γ) να απορρίψει την υποψηφιότητα με αριθμό αίτησης 680/05-03-2019 και

Δ) να απορρίψει την υποψηφιότητα με αριθμό αίτησης 681/05-03-2019.

Το παραπάνω πρακτικό αρχικά θα διαβιβαστεί στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. και στη συνέχεια θα διαβιβαστεί στην Α.Δ.Μ-Θ προκειμένου να προβεί  σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας.