ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΠΟΜΠΗ

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφασή της αρ. πρωτ. 8546/01-04-2019 τροποποίησε την προηγούμενη απόφασή της ως προς την επιλογή της δεύτερης δικαιούχου και ενέκρινε τη χορήγηση της δεύτερης υποτροφίας στην υποψήφια με αρ. πρωτ. αίτησης 715/6-3-2018.

Σύμφωνα με τα παραπάνω δικαιούχοι των δύο υποτροφιών για το ακαδ. έτος 2017-2018 είναι οι υποψήφιοι με αρ. πρωτ. αίτησης:

1. 663/23-02-2018

2. 715/06-03-2018

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης (ΑΔΜΘ) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της πρόσκλησης  χορήγησης υποτροφίας.