ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. στη συνεδρίασή της με αριθμό 2953/25-1-2018 (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 13635/03-05-2018) αποφάσισε τη μη έγκριση χορήγησης της υποτροφίας από την κληρονομία Κωνσταντίνου Παπαϊωάννου στην υποψήφια κ. Ιωάννα Πινιάρα, πτυχιούχο του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Α.Π.Θ. και υποψήφια διδάκτορα επειδή δεν πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων της από 23-03-2017 ανακοίνωσης χορήγησης υποτροφίας. 

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των όρων της συστατικής πράξης και της προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας.