ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 11404/28-02-2014 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ:

Α) ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ  ΠΕΝΤΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ:

1. ΒΛΑΣΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

2. ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

3. ΤΑΞΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4. ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5. ΚΟΥΘΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Β) ΑΝΑΠΕΜΠΕΤΑΙ  Η ΥΠ'  ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ. 20178/10-02-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΠΕΝΤΕ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ