Χορήγηση μίας υποτροφίας σε πρωτοετή φοιτήτρια ως υποτρόφου από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αν. Χατζηπαμπούκα, για το ακαδ έτος 2023-2024

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Π.Θ. με το έγγραφο του αριθμ. πρωτ: 45651/20-02-2024 αποφάσισε τη χορήγηση της  υποτροφίας από τα  έσοδα του κληροδοτήματος Αν. Χατζηπαμπούκα για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στην υποψήφια με αριθμό αίτησης 17059/30-10-2023. 

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34.