Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας σε σπουδαστή ΕΠΑ.Λ από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Π.Θ. με το έγγραφο του αριθμ. πρωτ: 45652/20-02-2024 αποφάσισε αποφάσισε τη χορήγηση της υποτροφίας από τα  έσοδα του κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Κατσέα για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στον υποψήφιο με αριθμό αίτησης 23425/14-11-2023.

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34.