Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια, από τα έσοδα της Δωρεάς Σοφίας Δερμίση «στη μνήμη των Ομότιμων Καθηγητών Βασιλείου και Νικούλας – Πηνελόπης Δερμίση για το έτος 2021

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 18-05-2021 ανακοίνωσης χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης –κατόπιν επιλογής – ενός/μίας μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. με το ποσό των χιλίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500,00 € ), από τα έσοδα της Δωρεάς  Σοφίας Δερμίση «στη μνήμη των Ομότιμων Καθηγητών Βασιλείου και Νικούλας – Πηνελόπης Δερμίση», με το έγγραφο αριθμ. πρωτ. 321714/22-12-2021:

Α) δεν συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης σε ότι αφορά στην επιλογή της υποψηφιότητας με αριθμό αίτησης 14039/13-10-2021 και

Β) συμφωνεί με την απόρριψη της υποψηφιότητας με αριθμ. πρωτ. 14855/15-10-2021

Η απόφαση – πρακτικό  επιλογής αναπέμπεται στην Τετραμελή Επιτροπή προκειμένου να επανεξετάσει την επιλογή της με αριθμό αίτησης 14039/13-10-2021 υποψηφιότητας σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της.