Χορήγηση σε υποψηφίους οικονομικής ενίσχυσης από τα έσοδα της κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου για το έτος 2024

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Π.Θ. με το έγγραφο του αριθμ. πρωτ: 69274/29-05-2024 αποφάσισε

Α. τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης τους υποψήφιους με αριθμό αίτησης:

  1. 48306/01-03-2024: διότι μετά από έλεγχο των κριτηρίων ένταξης στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης των τελευταίων 6 μηνών, λαμβάνει μηνιαίο επίδομα στέγασης ύψους 105,00€ σύμφωνα με την απόφαση 2309-1511-0795-5565/21-09-2023 από τον 10ο του 2023 και μηνιαίο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης ύψους 300,00€ σύμφωνα με την απόφαση 230-915-095-319-734/21-09-2023 του ΟΠΕΚΑ από τον 10ο του 2023 και
  2. 48307/01-03-2024: διότι ως μέλος του νοικοκυριού και συνενοικιαστή της αδελφής της και υποψήφιας με αριθμό αίτησης 48306/01-03-2024, ωφελείται από το μηνιαίο επίδομα στέγασης ύψους 105,00€  (απόφαση 2309-1511-0795-5565/21-09-2023) και το μηνιαίο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης ύψους 300,00€ (απόφαση 230-915-095-319-734/21-09-2023) και το φορολογητέο εισόδημα της προέρχεται από προστιθέμενη διαφορά δαπανών  ύψους 4.360,00€.

Β)  τη μη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης τους υποψήφιους :

  1. Αριθμός αίτησης: 50721/11-03-2024,

Εισόδημα: Σύνολο εισοδήματος: 42.973,39€, Αριθμός τέκνων=6,

ΚΕΑ: Σύμφωνα με τον υπολογισμό του ΚΕΑ  =  216€+108€+108€+108€+ 54€+54€+54€+54€(μηνιαίο εγγυημένο ποσό)=756,00€ * 6 μήνες = 4.536,00€  *2 εξάμηνα = 9.072,00€   Συνολική αξία ακίνητης περιουσίας άνω των 150.000,00€.

2.Αριθμός αίτησης: 51916/15-03-2024,

Εισόδημα: Σύνολο εισοδήματος: 39.157,82€,  Αριθμός τέκνων=5,

ΚΕΑ: Σύμφωνα με τον υπολογισμό του ΚΕΑ  =  216€+108€+108€+108€+ 108€+54€+54€(μηνιαίο εγγυημένο ποσό)=756,00€ * 6 μήνες = 4.536,00€  *2 εξάμηνα = 9.072,00€ Συνολική αξία ακίνητης περιουσίας άνω των 150.000,00€.

διότι δεν πληρούν την προϋπόθεση της διαβίωσης σε κατάσταση ΕΝΔΕΙΑΣ λόγω των εισοδημάτων που δηλώνουν τα οποία ξεπερνούν  τα εισοδηματικά κριτήρια για την ένταξη στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) προκειμένου να στοιχειοθετείτε η κατάσταση της ένδειας  όπως ακριβώς αποτυπώνεται στον παραπάνω πίνακα.

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34.