Χορήγηση σε υποψηφίους οικονομικής ενίσχυσης από τα έσοδα της κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου για το έτος 2022

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση του αριθμ. πρωτ. 72406/30-05-2022 αποφάσισε:
Α) τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης τους υποψήφιους με αριθμό αίτησης:
1. 61181/11-04-2022: διότι μετά από έλεγχο των κριτηρίων ένταξης στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης των τελευταίων 6 μηνών δηλαδή από 1-9-2021 έως 28-2-2022 λαμβάνει μηνιαίο επίδομα στέγασης ύψους 105,00€ σύμφωνα με την απόφαση 2203-1809-2388-6356/23-03-2022 και μηνιαίο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης ύψους 300,00€ σύμφωνα με την απόφαση 220-318-091-85-788/01-04-2022 του ΟΠΕΚΑ και
2. 63004/15-04-2022: διότι λαμβάνει μηνιαίο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης ύψους 176,04 € σύμφωνα με την απόφαση 220-317-120-131-194/23-03-2022 του ΟΠΕΚΑ από τον 4ο του 2022 και σύμφωνα με την βεβαίωση αρ.πρωτ. 82443/22-03-2022 του Δήμου Θεσσαλονίκης-Διεύθυνση κοινωνικής προστασίας- διαβιεί και διαμένει στο δρόμο (άστεγος).

Β) τη μη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης τους υποψήφιους
με αριθμό αίτησης:
3 63040/15-04-2022
4 63073/15-04-2022
5 62167/13-04-2022
6 63054/15-04-2022
7 62978/15-04-2022
8 62172/13-04-2022
9 61301/11-04-2022
10 59735/04-04-2022
11 53709/10-03-2022

διότι δεν πληρούν την προϋπόθεση της διαβίωσης σε κατάσταση ΕΝΔΕΙΑΣ (όπως ακριβώς αποτυπώνεται στις στήλες αξιολόγησης του παραπάνω πίνακα) οι δε υποψήφιοι Νο 10 και Νο 11 έχουν καταθέσει ελλιπή δικαιολογητικά.
Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34.

Αποτελέσματα υποτροφίας:
Συνημμένο