Χορήγηση υποτροφίας σε έναν πτυχιούχο για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό κληροδοτήματος Κων/νου Λαζαρίδη για το ακαδ έτος 2022-2023

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. στη συνεδρίαση του με 233/14-03-2023 (Αριθμ. πρωτ. εγγράφου 54358/14-03-2023) αποφάσισε:
Α) την επιλογή ως υποτρόφου για το ακαδ έτος 2022-2023 για τη χορήγηση της υποτροφίας της υποψήφιας με αριθμό αίτησης 19305/01-11-2022, η οποία πληροί το κριτήριο της καλής επίδοσης στις σπουδές της, της οικονομικής αδυναμίας καθώς διαθέτει τα χαμηλότερα εισοδήματα έναντι των συνυποψηφίων της και της χαμηλής αξίας ακίνητης περιουσίας και
β) τη μη χορήγηση της υποτροφίας στους υποψήφιους με αριθμό αίτησης:
1 24572/15-11-2022
2 18040/27-10-2022
3 26636/23-11-2022
4 21804/08-11-2022
5 15730/19-10-2022
6 26029/22-11-2022
διότι δεν πληρούν την προϋπόθεση της οικονομικής αδυναμίας έχουν υψηλότερα οικογενειακά και ατομικά εισοδήματα και τα Νο 1-4 έχουν υψηλότερη συνολική αξία ακίνητης περιουσίας.