Χορήγηση χρηματικού βραβείου από τα έσοδα της Δωρεάς «στη μνήμη του αείμνηστου Χρήστου Ζιωγάνα, Καθηγητή της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ. για το έτος 2023

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Π.Θ. με την αριθ. Πρωτ: 46745/23-02-2024 αποφάση του εγκρίνει τη χορήγηση του χρηματικού βραβείου ύψους 500,00€ από τα έσοδα της Δωρεάς «στη μνήμη του αείμνηστου Χρήστου Ζιωγάνα, Καθηγητή της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ.» στη δικαιούχο με αριθμό αίτησης 29501/05-12-2023 διότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις χορήγησής του.

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34.