Χορήγηση χρηματικού βραβείου από τη Δωρεά «στη μνήμη του αείμνηστου Χρήστου Ζιωγάνα, Καθηγητή της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ.

 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 15011/22-03-2021  αποφάσισε τη μη χορήγηση του χρηματικού βραβείου ύψους 500,00€ από τα έσοδα της Δωρεάς «στη μνήμη του αειμνήστου Χρήστου Ζιωγάνα, Καθηγητή της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ.» στον υποψήφιο με αριθμό αίτησης 445/11-01-202, διότι δεν πληροί την προϋπόθεση της περάτωσης των σπουδών του σε πέντε (5) ακαδημαϊκά έτη σπουδών, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, έως και τη λήξη της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2020.

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34.