Χορήγηση χρηματικού βραβείου ύψους 3.000,00€ από τα έσοδα της Δωρεάς Κυριακής Καραντώνη «στη μνήμη του Καθηγητή του Α.Π.Θ. Ηλία Καραντώνη και του Dr iur Δημητρίου Καραντώνη»

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την αριθ. Πρωτ: 27014/27-11-2023 αποφάση του εγκρίνει τη χορήγηση του χρηματικού βραβείου ύψους 3.000,00€ από τα έσοδα της Δωρεάς Κυριακής Καραντώνη «στη μνήμη του Καθηγητή του Α.Π.Θ. Ηλία Καραντώνη και του Dr iur Δημητρίου Καραντώνη»  στο δικαιούχο της δωρεάς με αριθμό αίτησης 24598/16-11-2023, πτυχιούχο της Νομικής Σχολής διότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις χορήγησής του.