ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΥΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΥΡ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2018-2019

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 27-11-2018 προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας για μεταπτυχιακούς φοιτητές εσωτερικού με το έγγραφό της με αρ. πρωτ: 60291/04-11-2019 συμφωνεί με την επιλογή των υποψηφίων με αρ. πρωτ. αίτησης

  1. 736/13-03-2019
  2. 711/08-03-2019

ως υποτρόφων του κληροδοτήματος Ουρανίας Παπαχριστοδούλου για το ακαδημαϊκό  έτος 2018-2019.