ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΥΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2019-2020

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 13-12-2019 πρόσκλησης χορήγησης δύο (2) υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα  με το έγγραφό της με αρ. πρωτ: 41204/31-08-2020 συμφωνεί με:

 

Α) την επιλογή των δύο (2) υποψηφίων με αριθμό αίτησης: 

1. 929/11-05-2020

2. 853/03-04-2020

διότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της από 13-12-2019 πρόσκλησης.

 

Β) την απόρριψη του υποψηφίου με αριθμό αίτησης 927/11-05-2020 διότι δεν πληροί  την προϋπόθεση της εισαγωγής στο Α.Π.Θ. με εισαγωγικές εξετάσεις κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 καθώς εισήχθη με μετεγγραφή με μοριοδότηση.