ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΥΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2018-2019

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 27-11-2018 προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας για προπτυχιακούς φοιτητές/τριες του Α.Π.Θ. καταγόμενους από τη Θεσσαλονίκη με το έγγραφό της με αρ. πρωτ: 65064/22-11-2019 συμφωνεί με την επιλογή των υποψηφίων με αρ. πρωτ. αίτησης:

  1.  607/15-2-2019
  2. 715/12-3-2019

ως υποτρόφων του κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακόπουλου για το ακαδημαϊκό  έτος 2018-2019.