ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΥΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΕΠΑΛ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2022-2023

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση του αριθμ. πρωτ. 35610/27-12-2022 αποφάσισε:
Α. ως δικαιούχους για τη χορήγηση των δύο (2) υποτροφιών στους υποψήφιους με αριθμό αίτησης:
1. 25710/21-11-2022 και
2. 25698/21-11-2022
διότι μπορεί να μην πληρούν την προϋπόθεση της ειδίκευσης σε κάποια τέχνη αλλά πληρούν: α) την προϋπόθεση της καταγωγής από τη Μακεδονία β) την ηλικία έως 22 ετών γ) την οικονομική αδυναμία, διαθέτουν και οι δύο υποψήφιες πολύ χαμηλά οικογενειακά εισοδήματα και μηδενική συνολική αξία ακίνητης περιουσίας, φοιτούν σε ΕΠΑ.Λ (Επαγγελματικά Λύκεια) της Μακεδονίας δ) έχουν μέσο όρο βαθμολογίας το Νο 1 = 19,3 και Νο 2=18,7, στο προηγούμενο έτος ε) στερούνται λόγω θανάτου τον έναν εκ των γονέων τους και ζ) διακρίνονται για το ήθος τους σύμφωνα με τις συστατικές επιστολές που προσκόμισαν και
Β. ως μη δικαιούχους για τη χορήγηση της υποτροφίας τους υποψήφιους με αριθμό αίτησης:
1 25600/21-11-2022 διότι δεν πληροί την προϋπόθεση: α) της στέρησης λόγω θανάτου του ενός τουλάχιστον εκ των γονέων της και β) της ειδίκευσης σε κάποια τέχνη.
2 26033/22-11-2022 διότι δεν πληροί την προϋπόθεση: α) της στέρησης λόγω θανάτου του ενός τουλάχιστον εκ των γονέων του β) της ειδίκευσης σε κάποια τέχνη.
3 26144/22-11-2022 διότι δεν πληροί την προϋπόθεση: α) της στέρησης λόγω θανάτου του ενός τουλάχιστον εκ των γονέων του β) της ειδίκευσης σε κάποια τέχνη.
4 26147/22-11-2022 διότι δεν πληροί την προϋπόθεση της στέρησης λόγω θανάτου του ενός τουλάχιστον εκ των γονέων του.

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34.