ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΥΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΕΠΑΛ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΈΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 27-11-2018 προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας για σπουδαστές ΕΠΑΛ με το έγγραφό της με αρ. πρωτ: 60294/04-11-2019 συμφωνεί με την επιλογή των υποψηφίων με αρ. πρωτ. αίτησης

  1. 773/14-03-2019
  2. 720/12-03-2019

ως υποτρόφων του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα για το σχολικό έτος 2018-2019.