ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑ Λ. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Σύμφωνα με το έγγραφο αριθμ. πρωτ. 42126/03-07-2017  της Αρμόδιας Αρχής (Α.Δ.Μ.Θ), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της  από 07-02-2017 προκήρυξης χορήγησης  δύο (2) υποτροφιών από τα έσοδα της κληροδοσίας Λαμπρινής-Λίνας Αθανασούλα, οι δύο υπότροφοι που επιλέχθηκαν υπότροφοι για το ακαδημαϊκό έτος 2017-201,  είναι οι κ.κ:

1. Δημήτριος Τουλίκας του Νικολάου και 

2. Νικόλαος Κονδυλίδης του Αθανασίου