ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΙ (6) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΌ ΕΤΟΣ 2017-2018 ΣΕ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΠΘ ΜΕ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 277753π.έ./13-9-2018 ενέκρινε τη χορήγηση της υποτροφίας και στους έξι (6) υποψήφιους που κατέθεσαν αίτηση με αριθμ. πρωτ.: 

1. 632/14-02-2018

2. 648/22-02-2018

3. 674/26-02-2018

4. 689/01-03-2018

5. 598/05-02-2018

6. 599/05-02-2018

διότι πληρούν τις προϋποθέσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στην από 7-11-2017 πρόσκληση χορήγησης δέκα (10)  υποτροφιών  από τα έσοδα του κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακόπουλου.

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των όρων της συστατικής πράξης και της προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας.