ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2019-2020

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 32460/16-09-2020  έκανε εν μέρει αποδεκτή  την επιλογή υποτρόφων από τα έσοδα του κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακόπουλου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (για υποψήφιους από την Έδεσσα) που περιλαμβάνονται στο από 03-07-2020 Πρακτικό Επιλογής Υποτρόφων και αποφάσισε:

 

Α. την επιλογή ως υποτρόφων των υποψηφίων με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης:

1. 884/15-04-2020

2. 919/11-05-2020

3. 754/09-03-2020

4. 753/09-03-2020

5. 918/11-05-2020

6. 764/11-03-2020

7. 883/15-04-2020

διότι πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησής της.

8. του υποψήφιου με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης 891/22-04-2020, διότι θεωρεί ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις λήψης της υποτροφίας, μεταξύ των οποίων και της καταγωγής από τη Δημοτική Ενότητα του Δήμου Έδεσσας, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία κατάγεται και από τους δύο του γονείς από τοπικές κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Έδεσσας.

 

Β.  την απόρριψη των υποψηφίων με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης:

1. 882/15-04-2020

2. 745/04-03-2020

3. 904/30-04-2020

4. 892/22-04-2020

διότι το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα υπερβαίνει το πρώτο κλιμάκιο του φορολογητέου εισοδήματος της κλίμακας μισθωτών-συνταξιούχων, που σήμερα είναι 20.000,00€ (άρθρο 112 παρ. 1 του Ν. 4387/2016) και

 

Γ. την απόρριψη του υποψηφίου με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης 832/26-03-2020 διότι δεν πληροί την προϋπόθεση της καταγωγής από τη Δημοτική ενότητα του Δήμου Έδεσσας.

 

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34.