ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2019-2020

 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 32451/11-09-2020  ενέκρινε:

Α) την επιλογή ως υποτρόφων από τα έσοδα του κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακόπουλου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (για υποψήφιους από τη Θεσσαλονίκη) των υποψηφίων με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης:

  1. 824/20-03-2020
  2. 826/20-03-2020

διότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις λήψης της υποτροφίας και

Β) την απόρριψη του υποψηφίου με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης 924/11-05-2020 διότι δεν πληροί την προϋπόθεση της εισαγωγής του σε Τμήμα του Α.Π.Θ.  κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019 -2020 κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων (εγγραφή στο Α.Π.Θ. μετά από μετεγγραφή από άλλο Α.Ε.Ι.).

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34.

 

Αποτελέσματα υποτροφίας: