ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2018-2019

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 27-11-2018 προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας με το έγγραφό της με αρ. πρωτ: 60295/04-11-2019 συμφωνεί με την επιλογή του υποψηφίου με αρ. πρωτ. αίτησης 718/12-03-2019 ως υποτρόφου του κληροδοτήματος Κων/νου Λαζαρίδη  για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό.