ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΌ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΣΩΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2019-2020

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 27-11-2018 προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας με το έγγραφό της με αρ. πρωτ: 53751/04-10-2019 συμφωνεί με την επιλογή του υποψηφίου με αρ. πρωτ. αίτησης 728/13-03-2019 ως υποτρόφου του κληροδοτήματος Κων/νου Τσώπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό.