ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΌ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΙΜΒΡΙΩΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2019-2020

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 27-11-2018 προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας με το έγγραφό της με αρ. πρωτ: 54825/04-10-2019 συμφωνεί με την επιλογή του υποψηφίου με αρ. πρωτ. αίτησης 701/07-03-2019 ως υποτρόφου του κληροδοτήματος Ιωάννη Ιμβριώτη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό.