ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΌ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΑΤΖΗΠΑΜΠΟΥΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018-2019

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 27-11-2018 προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας με το έγγραφό της με αρ. πρωτ: 53470/01-10-2019 συμφωνεί με την επιλογή του υποψηφίου με αρ. πρωτ. αίτησης 735/13-03-2019 ως υποτρόφου του κληροδοτήματος Αναστασίου Χατζηπαμπούκα για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό.