ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ/ΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΚΑΙ ΙΣΜΗΝΗΣ ΚΟΝΤΙΔΟΥ

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 20989 π.έ./14-9-2018 ενέκρινε τη χορήγηση τριών οικονομικών ενισχύσεων στους υποψήφιους που κατέθεσαν αίτηση με αριθμ. πρωτ.: 

1. 581/29-01-2018

2. 600/05-02-2018

3. 669/23-02-2018

διότι πληρούν τις προϋποθέσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στην από 6-12-2017 πρόσκληση χορήγησης τριών οικονομικών ενισχύσεων από τα έσοδα της Δωρεάς Αδελφών Παναγιώτας και Ισμήνης Κοντίδου.

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των όρων της συστατικής πράξης και της προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας.