ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΤΖΙΒΟΓΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΠΟΜΠΗ

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 8553/21-02-2019 ενέκρινε τη χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους 350,00Ε για το έτος 2018 σε δύο προπτυχιακούς φοιτητές/τριες με αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης αίτησης:

1. 750/7-3-2018

2. 650/22-2-2018

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης (ΑΔΜΘ) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της ανακοίνωσης χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης.