ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ.  με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 9536/21-2-2019 ενέκρινε τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ύψους 3.000Ε  στην υποψήφια με αριθμό πρωτοκόλλου 146/11-10-2018.

Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης (ΑΔΜΘ) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της ανακοίνωσης χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης.