ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗ ΔΩΡΕΑ “ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α.Φ. ΧΡΙΣΤΙΔΗ” ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2022-23

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση του αριθμ. πρωτ. 34355/20-12-2022 αποφάσισε τη χορήγηση της υποτροφίας από τα έσοδα της Δωρεάς: «στη μνήμη του καθηγητή Α. Φ. Χριστίδη» στην υποψήφια με αριθμό αίτησης 21535/07-11-2022 διότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις χορήγησή της.
Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34.

Αποτελέσματα υποτροφίας:
Συνημμένο